Directors'
Dealings

Directors‘ Dealings

Meldung Volker Stauch (18. November 2021)

Meldung Daniel Kartje (12. November 2021)

Meldung WASTA GmbH (21. Mai 2021)

Meldung WASTA GmbH (21. Mai 2021)

Meldung Daniel Kartje (21. Mai 2021)

Meldung Christophe Hemmerle (21. Mai 2021)

Meldung Dr. Gabriele Fontane (21. Mai 2021)

Meldung AMS GmbH (21. Mai 2021)

Meldung Daniel Basok (21. Mai 2021)

Meldung Pierluca Sartorello (21. Mai 2021)